August 23rd, 2012

тайконавт

Опубликована информация о выдаче мне патента Украины (по первому изобретению)

Бібліографічні дані до патенту на винахід # 99230
СПОСІБ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У КОСМОС І СИСТЕМА ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ


Реферат (uk) до патенту № 99230

Винаходи належать до космічних транспортних засобів і способів доставки вантажів на навколоземну орбіту. Спосіб включає виведення на орбіту одного або більше космічних апаратів-накопичувачів (КАН). КАН містить корпус (1), приймальний пристрій вантажів (2), контейнер (7) з гальмівним середовищем, установку (8) для поділу вантажів і гальмівного середовища, накопичувальні баки (4), рушійну установку (6), супутникову сонячну енергостанцію (9), а також радіатори (3) для охолоджування гальмівного середовища. КАН забезпечений стикувальним вузлом (5) для забезпечення передачі накопичених у баках (4) вантажів апарата-споживачеві. Штучне середовище (2) створюється з вантажів, що доставляються за допомогою суборбітальних літальних апаратів на час, який необхідний для його захоплення КАН. Це середовище може складатися з різноманітних за хімічним складом, агрегатним станом речовин та об'єктів різної геометричної форми. Захоплений вантаж (2) надходить в приймальний пристрій і далі в контейнер (7) послідовно окремими порціями у вигляді хмари або потоку. Для компенсації утрат швидкості КАН використовують рушійні системи, що живляться енергією від зазначеної енергостанції (9). В ролі такої системи може бути використана рушійна установка (6) реактивного типу з витратою частини вантажу, який надходить (2). Для створення тяги можливо також використання електродинамічної тросової системи.

Реферат (en) до патенту № 99230

The inventions relate to space transportation means and to methods for delivering cargoes into a near-earth orbit. The method comprises inserting one or more container spacecraft into orbit. The container spacecraft comprises a body (1), a device for receiving cargo (2), a container (7) with a braking medium, an arrangement (8) for separating the cargo and the braking medium, storage containers (4), an engine arrangement (6), a satellite solar power station (9), and heat dissipaters (3) for cooling the braking medium. The container spacecraft is equipped with a docking unit (5) to allow for the transfer of the cargo stored in the containers (4) to a user spacecraft. An artificial medium (2) is created out of the cargo delivered by suborbital vehicles for the time necessary for the container spacecraft to capture the medium. This medium can consist of substances having varying chemical compositions and states of aggregation and objects having different geometric forms. The captured cargo (2) first enters the receiving device and then the container (7) as separate portions in the form of a cloud or stream. To compensate for loss of speed, the container spacecraft uses engine systems fed by energy from the aforementioned power station (9). These systems may be in the form of an engine arrangement (6) of a reactive type, in which a portion of the cargo (2) taken on is consumed. An electrodynamic cable system may also be used to generate thrust.

Иллюстрация для жж-френдов:

Патент України (на 20 р.) дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 99230 (51) МПК
B64G 1/10 (2006.01)
B64G 1/22 (2006.01)
(24) 25.07.2012
(21) a201109200 (22) 02.02.2010
(31) 2009100935
(32) 13.01.2009
(33) RU
(41) 12.09.2011, бюл. № 17
(46) 25.07.2012, бюл. № 14
(56) US 4775120 A; 04.10.1988
Шибанов Анатолий. Заботы космического архитектора. - М.: 1982. - С. 35-37
(85) 13.08.2011
(86) PCT/RU2010/000036, 02.02.2010
(71) МАЙБОРОДА АЛЄКСАНДР ОЛЄГОВІЧ (RU)
...................................................................................................................................................................
МАЙБОРОДА АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (RU)
(72) Майборода Алєксандр Олєговіч (RU)
...................................................................................................................................................................
Майборода Александр Олегович (RU)
(73) МАЙБОРОДА АЛЄКСАНДР ОЛЄГОВІЧ (RU)
...................................................................................................................................................................
МАЙБОРОДА АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (RU)
(74) Литвинова Олена Петрівна
(98) Литвинова Олена Петрівна
вул. ***, кв. ***, м. Київ-53, 04053
(UA)
(54) СПОСІБ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У КОСМОС І СИСТЕМА ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
...................................................................................................................................................................
METHOD FOR DELIVERING CARGOES INTO SPACE AND A SYSTEM FOR IMPLEMENTATION OF SAME
...................................................................................................................................................................
СПОСОБ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ В КОСМОС И СИСТЕМА ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(57) [немає даних]Collapse )